“Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır./Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.”
Etik İlkeler Prosedü
Onaylayan: Genel Müdür
Tolga Akkaş
Tarih: 20.10.2020
Revizyon: 08
Bu doküman Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin fikri mülkiyetindedir. Bu dokümanın
kontrollü kopyası dijital olarak dbs portal üzerinde saklanmaktadır. Sisteme erişim yetkisi
olan tüm Doğuş İnşaat kullanıcılarına açıktır. Sistemde saklanan kopya dışındaki tüm
basılı ve elektronik kopyalar kontrolsüz kopya kabul edilir.
Etik İlkeler Prosedürü 1
“Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır./Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.”
İÇİNDEKİLER
1. AMAÇ ...................................................................................................................................................................................... 2
2. TANIMLAR/TERİMLER .............................................................................................................................................. 2
3. REFERANSLAR ve UYGULANACAK MEVZUAT ........................................................................................ 4
4. DAVRANIŞ KURALLARI ............................................................................................................................................. 4
4.1. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi .......................................................5
4.2. Gizlilik ................................................................................................................................................................................5
4.3. Malvarlığımızın Korunması ............................................................................................................................ 6
4.4. Zaman ve Kaynak Kullanımı, İnternet Erişimi ve Elektronik Posta................................. 7
4.5. Politik Faaliyetler ...................................................................................................................................................... 7
4.6. Görevi Kötüye Kullanma .................................................................................................................................... 7
4.7. Taciz ve Psikolojik Bezdirme (Mobbing) .............................................................................................. 8
4.8. İş Nezaketleri.............................................................................................................................................................. 8
4.9. Kamu Görevlileri ...................................................................................................................................................... 9
4.10. Güvenli ve Sağlıklı Bir İşyeri Ortamının Sağlanması ................................................................ 10
4.11. Çevresel Sorumluluk Farkındalığı ........................................................................................................... 10
4.12. Rekabet Hukuku İhlallerinin Engellenmesi .................................................................................... 10
4.13. Kara Para Aklamanın Engellenmesi ..................................................................................................... 10
4.14. Çıkar Çatışmasının Engellenmesi ............................................................................................................. 11
4.15. Farkındalık Soruları ............................................................................................................................................... 11
5. RÜŞVET ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE (RYM) POLİTİKASI ......................................................... 12
5.1. Rüşvet Yasakları ...................................................................................................................................................... 12
5.2. Kolaylaştırma Ödemeleri ................................................................................................................................ 13
5.3. İş Ortakları ................................................................................................................................................................... 13
5.4. Bağışlar ve Sosyal Yardımlar ......................................................................................................................... 13
5.5. İşe Alım .......................................................................................................................................................................... 14
5.6. Defterler ve Kayıtlar ............................................................................................................................................. 14
5.7. Uyum Müdürü’nün Görevleri ve Yükümlülükleri ......................................................................... 14
5.8. İhlaller ve Disiplin Soruşturması ................................................................................................................ 15
5.9. Eğitim ............................................................................................................................................................................ 16
5.10. Atanmış Uyum Müdürü ................................................................................................................................... 17
6. RÜŞVET ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE (RYM) PROSEDÜRÜ ..................................................... 17
6.1. İş Nezaketi Kapsamındaki Hediyeler .................................................................................................... 17
6.2. Sosyal Yardımlar, Bağışlar, Sponsorluklar ve Burslar ............................................................... 18
6.3. Şirket Yöneticilerinin ve İş Ortakları’nın Bağlılık ve Uyum Taahhüdü ....................... 19
6.4. İş Ortakları .................................................................................................................................................................. 19
7. İHBAR POLİTİKASI ...................................................................................................................................................... 19
7.1. Kapsam ........................................................................................................................................................................ 19
7.2. İhbara Konu Olacak Davranışlar ve Durumlar .............................................................................. 19
7.3. Endişeler Nasıl Öne Sürülecektir? .......................................................................................................... 20
7.4. İş Ortakları’nın Eylemleri ................................................................................................................................ 20
7.5. İnceleme ve Sonuç .............................................................................................................................................. 21
Etik İlkeler Prosedürü 2
“Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır./Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.”
1. AMAÇ
Doğuş İnşaat tarafından işbu Prosedürün 2. Maddesinde tanımı verilen çalışanlar
(“Çalışanlar”) arasında adalet ve saygıyı ihtiva eden bir kültür yaratmak ve bu yaklaşımın
Çalışanlar arasındaki etkileşimde ve/veya eylemlerimizin etkilediği alanlarda yönetimin her
aşamasına yansıması hedeflenmektedir.
Doğuş İnşaat bünyesinde Şirket vizyonu ve misyonu benimsenerek belirlenen hedefler
doğrultusunda aile bilinciyle çalışılır. İnsana saygı, çevreye saygı, yapılan işe saygı prensipleri
her kademedeki çalışan için vazgeçilmezdir. Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik
erdemlerinden hiçbir şart altında ödün verilmez. Tüm Çalışanlar yaptıkları işte en üstün
kaliteyi hedefler ve Şirket menfaatlerine uygun hareket eder. Profesyonel hayatlarında
attıkları her adımın Şirket’i temsil ettiğini unutmaz ve Şirket itibarına zarar verebilecek
hareket ve demeçlerden kaçınırlar.
Bu itibarla, Etik İlkeler Prosedürü’nün [“Prosedür”] amacı; Doğuş İnşaat Çalışanlar’ının
benimsemesi ve uyması gereken etik ilkeleri ve uyum kurallarını [“Uyum Kuralları”]
saptamak, tarif etmek ve etik ilke ve değerlerin Uyum Kuralları çerçevesinde nasıl
uygulanacağı hususunda yol göstermektir.
Temel prensiplerin tüm Çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması
beklenmektedir. Uyum Kuralları; Doğuş İnşaat’ın tüm ilişkilerine ve işlemlerine temel
teşkil eden beklentileri, standartları ve etik uygulamaları oluşturur.
“Uyum Kuralları” aşağıdakileri kapsamaktadır;
i. Davranış Kuralları
ii. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (RYM) Politikası
iii. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (RYM) Prosedürü
iv. İhbar Politikası
Davranış Kuralları’nı da içerecek şekilde hazırlanan Uyum Kuralları Doğuş İnşaat ve tüm
iştirakleri ile bunlar adına hareket eden tüm üçüncü taraflar, İş Ortakları ve Madde 2de
tanımlanan Çalışanlar hakkında uygulanır.
Tüm Çalışanlar’ımızın ve İş Ortakları’mızın Uyum Kuralları’na ve ilgili tüm mevzuata eksiksiz
olarak uymaları beklenmektedir.
2. TANIMLAR/TERİMLER
Aracılar
Herhangi bir acente, danışman ve Doğuş İnşaat ile üçüncü kişiler arasındaki iş ilişkilerinde
Doğuş İnşaat veya iştirakleri adına hareket eden diğer kişileri ifade eder.
Çalışanlar
a) Doğuş İnşaat’ın herneticisini veya görevlisini;
b) Doğuş İnşaat tarafından doğrudan istihdam edilen diğer tüm kişileri; ve
c) Geçici ilişkisi kapsamında Doğuş İnşaat bünyesinde faaliyet gösteren İş
Ortakları veya diğer firmaların çalışanlarını
ifade eder.
Etik İlkeler Prosedürü 3
“Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır./Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.”
Davranış Kuralları
İşbu Prosedür ’ün 4. Maddesinde tanımlanan Davranış Kuralları’nı ifade eder.
Disiplin Kurulu
Çalışanlar’ın Davranış Kurallarını ihlal etmesine bağlı olarak İş Kanunu ve ilgili mevzuatı
çerçevesinde yapılacak soruşturmalarda yetkili olmak üzere Genel Müdür, İnsan Kaynakları
Direktörü ve Hukuk Müşaviri’nden oluşmaktadır.
İhbar Politikası
Doğuş İnşaat tarafından Uyum Kuralları çerçevesinde uygulanan ve işbu Prosedürün 7.
Maddesinde tariflenen İhbar Politikası’nı ifade eder.
İlgili Mevzuat
Doğuş İnşaat’ın politika ve prosedürleri de dahil olmak üzere, Madde 3’te referans verilen
Mevzuat ve bunun yanısıra Türkiye’de ve - yabancı ülke hukukuna tabi olunan hallerde -
ilgili ülkede yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek tüm ilgili mevzuatı ifade eder.
İş Nezaketi Kapsamındaki Hediyeler
İşbu Prosedür ’ün 6.1 Maddesinde tanımlanan hediyeleri ifade eder.
İş Ortakları
Doğuş İnşaat faaliyetlerine dahil olan satıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler, yükleniciler,
ortak girişim pay sahipleri, sigorta şirketleri/brokerler, temsilciler, distribütörler ve diğer
servis sağlayıcıları ifade eder.
İş Ortağı Durum Değerlendirme Prosedürü
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (RYM) Prosedüründe tanımlanan ve Doğuş İnşaat Risk
Müdürü tarafından yürütülecek durum değerlendirme prosedürünü ifade eder.
Kamu Görevlisi
Devletin herhangi bir birim, teşkilat veya yapılanmasında kamusal faaliyetlerin
yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir suretle rekli, süreli veya
geçici olarak katılan memur, çalışan veya temsilcileri ifade etmekte olup; kamu iktisadi
teşebbüsleri, herhangi bir devlet veya devlet organı veya uluslararası bir kamu kuruluşu
adına hareket etmeye yetkili olan şahısları, herhangi bir siyasi partiyi veya parti çalışanını
veya herhangi bir siyasi makam adayını da içerir. Kamu Görevlisi tanımı, seçim ile
görevlendirilen yetkililerle birlikte, devlet tarafından istihdam edilen danışmanları, kamu
sermayeli şirketlerin çalışanlarını ve siyasi parti temsilcilerini de kapsamaktadır.
Kolaylaştırma Ödemeleri
İşbu Prosedür ’ün 5.2’nci maddesinde tanımlanan ödemeleri ifade eder.
Etik İlkeler Prosedürü 4
“Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır./Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.”
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü
Doğuş İnşaat tarafından uygulanmakta olan ve işbu Prosedürün 6. Maddesinde yer alan
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü (“RYM Prosedürü”) ’nü ifade eder.
Şirket
Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ‘yi ifade eder.
Uyum Müdürü
Doğuş İnşaat tarafından, Uyum Kuralları’nın uygulanmasını yönetmek, denetlemek ve
yerine getirilmelerini sağlamak amacıyla atanan Uyum Müdürü’nü ifade eder.
Uyum Kuralları
Davranış Kuralları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (RYM) Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele (RYM) Prosedürü ve İhbar Politikası’nda düzenlenen kuralları ifade eder.
3. REFERANSLAR ve UYGULANACAK MEVZUAT
KAYNAKLAR
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ve
Diğer İlgili Mevzuat
Doğuş İnşaat’ın uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, şirket
operasyonları farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabi olabilmekte olup, farklı ülkelerde iş
yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkede yerleşik
düzenlemeler veya projelere konu ana sözleşmelerin tabi olduğu ülke hukuku izlenmelidir.
İşin yapılacağı veya tabi olunan ülke hukukunun Şirket’in benimsediği etik ilkeler ile
çelişmesi halinde, işbu Uyum Kuralları ve ilgili diğer prosedürler dahilinde çözüm yolu
üretilecektir.
4. DAVRANIŞ KURALLARI
Tüm Çalışanlar, iştirakler, Aracılar ve İş Ortakları, doğrudan veya dolaylı olarak Doğ
İnşaat’ın faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü ve işlemin gerçekleştirilmesinde aşağıda
düzenlenen Davranış Kuralları’na riayet etmelidir.
Davranış Kuralları’nın amacı; Doğuş İnşaat’ın temel etik ilke ve değerleri doğrultusunda
davranış kurallarını saptamak ve Davranış Kuralları’nın Uyum Kuralları çerçevesinde nasıl
Etik İlkeler Prosedürü 5
“Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır./Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.”
uygulanacağı hususunda yol göstermektir.
Davranış Kuralları, Doğuş İnşaat’ın menfaatlerine uygun kararların alınmasında yardımcı
olacak ve yön gösterecek diğer ilgili politika ve prosedürler ile birlikte değerlendirilmelidir.
4.1. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi
Doğuş İnşaat olarak Çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi
en önemli önceliklerimizden biri olarak kabul edilmektedir. Çalışanlar için İlgili Mevzuat ile
uyumlu, adil, saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile Çalışanlar’ın
başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.
Buna bağlı olarak Çalışanlar birbirlerine karşı adil ve saygılı bir şekilde davranmalıdırlar. Her
bir Çalışan adalet ve saygı kültürünü teşvik etmenin Doğuş İnşaat’ın çalışma ortamının
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu ideallere sadık kalmamanın akdinin haklı nedenle
feshi ile sonuçlanabileceğini bilmelidir.
Buna göre;
Doğuş İnşaat uygulamaları, istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak rürlükteki tüm İlgili
Mevzuat ve düzenlemelerle uyumludur. Çalışanlar da kendi faaliyetleri kapsamında tüm
yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
Doğuş İnşaat’ın insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon,
ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar ve benzeri diğer tüm uygulamaların adil
olmasını sağlar.
Kurum içinde Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep,
yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Farklı inanç,
düşünce ve görüşe sahip kişilerin etik ilkeler çerçevesinde tüm Çalışanlar ile uyumlu bir
şekilde çalışmaları sağlanır.
Doğuş İnşaat prensip ve uygulamaları ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, din, kişisel ilişkiler,
ulusal köken, yaş, engellilik, siyasi görüşler, medeni hal, cinsel yönelim ve ailevi
sorumluluklar da dahil olmak üzere iş performansı ve/veya iş operasyonları ile ilintili
olmayan niteliklerin, Şirket nezdinde alınacak kararlarda ve Şirket’in ve işlemlerinin
gerçekleştirilmesinde - Uyum Kuralları’na aykırı bir şekilde - dikkate alınmasını
yasaklamaktadır.
Bu kapsamda; Çalışanlar birbirlerine karşı ve iş ilişkisi içinde bulunacakları Aracılar, İş
Ortakları veya Kamu Görevlileri ne karşı ırk, dil, etnik köken, renk, cinsiyet, din, kişisel ilişkiler,
ulusal köken, yaş, engellilik, siyasi görüş, medeni hal, cinsel yönelim ve ailevi sorumlulukları
gibi performansı ve/veya operasyonları ile ilintili olmayan hususlarda ayrım
gözetmeksizin davranmalıdır.
4.2. Gizlilik
Gizli bilgi, burada sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; Doğuş İnşaat’a ait fikri mülkiyet
hakları ve her türlü yeniliğin yanı sıra; Çalışanların yazdığı, bulduğu, geliştirdiği veya
uygulamaya aldığı veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, iş süreçleri ile iş planları,
Etik İlkeler Prosedürü 6
“Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır./Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.”
stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel özlük
bilgileri, müşteri listeleri, fiyat, tasarım, yöntem bilgisi (know-how), şartnameler, potansiyel
ve gerçek yüklenici/tedarikçi/müşterilere ilişkin bilgiler ve benzeri her türlü bilgiyi içerir.
Doğuş İnşaat, Çalışanlar’ın kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı göstermektedir ve Çalışanlar’a
ait kişisel veriler, Doğuş İnşaat’ın İşveren sıfatı gereği yükümlü olduğu İlgili Mevzuat
gerektirmedikçe veya ilgili kişi tarafından açıkça izin verilmedikçe ia edilmeyecektir.
Doğuş İnşaat, Çalışanlar’ın kişisel verilerinin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu, İlgili Mevzuat hükümleri ve bu hususta düzenlenen Şirket politika ve
prosedürlerine uygun olarak işlem yapılmasını sağlar.
Bilgi, Doğuş İnşaat’ın hedeflerini gerçekleştirmek için kullanacağı en önemli varlıklarından
biridir. Bu doğrultuda bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte
bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanma Çalışanlar’ın ortak
sorumluluğudur.
Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri yetkili olmayan kişiler
ile her ne amaçla olursa olsun paylaşamaz. Bilgilerin gizlilik dereceleri konusunda
personelin tereddüdü varsa bu hususta yöneticisinin görüşünü almalıdır. “Temiz masa-
temiz ekran” ilkesine uygun olarak gizli belgelerin masalarda açıkta bırakılmaması,
şifrelerin dikkatle muhafaza edilmesi, gizli bilgilerin asansör, yemekhane gibi ortak
alanlarda konuşulmaması ve/veya Şirket veya Çalışanlar hakkında asılsız beyanlarda
bulunulmaması önem taşımaktadır. İş ilişkisi sona eren kişiler de Şirkete ait gizli bilgileri
şirket dışına çıkaramaz, şirket aleyhine kullanamaz.
Çalışanlar gizlilik gerektiren konularda ve Şirket/Çalışan itibarını zedeleyebilecek konularda
sosyal medyada paylaşımda bulunamazlar. Çalışanlar, Doğuş İnşaat ile Çalışanlar veya
Aracılar veya İş Ortakları ile ilintili işleri hiçbir zaman internet üzerinde tartışmamalıdırlar.
Gizliliğe ilişkin yükümlülükler, internet üzerindeki iletişimleri de kapsamaktadır.
4.3. Malvarlığımızın Korunması
Doğuş İnşaat’ın – maddi ve fikri malvarlığı dahil olmak üzere – her tür malvarlığı yalnızca
yönetimin verdiği yetki dahilinde kullanılabilir. Şirket malları, kişisel amaç için kullanılamaz
veya özel olarak yetkilendirilmedikçe üçüncü kişilerin kullanımına bırakılamaz. Tüm
ekipmanlarımız ve üçüncü kişiler tarafından Doğuş İnşaat’ın kullanımına bırakılan
ekipmanlar özenli ve dikkatli kullanılmalıdır.
Fikri mülkiyet hakları kapsamındaki bilgilerimiz değerli bir nitelik taşımakta olup, yasal ve
kaynaklı bir sebep gerektirmedikçe ve üçüncü kişinin bilgiyi öğrenmesi için yasal bir
gereksinimi olmadıkça üçüncü kişiler ile paylaşılmamalıdır.
Çalışanlar, gizli ve mülki bilgilerimizi korumak ve üçüncü kişilere görevlerinin ifası dışındaki
amaçlarla ifşa etmekten kaçınmak zorundadır.
Doğuş İnşaat’ın veya İş Ortakları’nın bilgilerinin içeriden sızdırılmasuretiyle borsalardan
hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (insider trading)
kesinlikle kabul edilemez.
Çalışanlar, Doğuş İnşaat ve işleri ile ilgili bir bilgiyi basınla paylaşmadan önce mutlaka Genel
Müdür ve Kurumsal İletişim Departmanı onayı almalıdırlar. Basınla ilişkilerde Şirkete
Etik İlkeler Prosedürü 7
“Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır./Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.”
zarar verecek, Şirket itibarını zedeleyebilecek, olumsuz değerlendirmeye neden olabilecek
veya spekülasyona yol açabilecek her türlü açıklamadan ve davranıştan kaçınılır. Doğuş
İnşaat ve işleri ile ilgili olarak herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat
yapmak, seminer veya konferans gibi yerlere konuşmacı olarak katılmak ve karşılığında
ücret alınıp alınmayacağını belirlemek Genel Müdür onayına bağlıdır.
4.4. Zaman ve Kaynak Kullanımı, İnternet Erişimi ve Elektronik Posta
Doğuş İnşaat adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate
alınır. Şirket’in çıkarı olmaksızın veya bu hususta bir uygulama bulunmaksızın her ne isim
altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli
şirket amacı dışında kullanılamaz. Yöneticiler Çalışanlar’ı şahsi işleri için görevlendiremez.
Kaynakların Şirket menfaatine uygun olarak doğru şekilde kullanımı, zamanın doğru
kullanımını da gerektirir. Çalışanlar, mesai saatleri içerisinde ile ilgili çalışmaları
yürütmekle sorumlu olup, özel işlerin takibi Şirket işlerini aksatmayacak şekilde ve
mümkün olduğunca mesai saatleri dışında yapılmalıdır. Zaman ve kaynaklar Şirket
prensipleri doğrultusunda, çevreye saygı politikası gözetilerek, tasarruf ve maliyet bilinciyle
mümkün olan en verimli şekilde kullanılır.
Çalışanlar’ın kullanımına tahsis edilen internet erişimi ve elektron</