Taahhütlerimiz

İşimiz Gücümüz Kalite

İşveren’imize, sözleşmenin gereklilikleri ve tüm paydaş beklentilerini karşılayacak en etkin ve kaliteli hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz.

Kalite standartlarını sürekli daha ileriye taşıyabilmeleri için gelişimleri desteklenen çalışanlarımız; sahip oldukları profesyonel tutum, proaktif ve ekonomik yaklaşım ile işlerini her zaman ilk seferinde doğru yaparlar.

 • İşimizi ilk seferinde doğru şekilde yaparız

  İşimizin “ilk seferinde doğru şekilde yapıldığını” güvence altına almak için plana uygun olarak üretilen iş ve hizmet kalitesini sürekli ölçümleriz. Bu ölçümler sırasında tespit ettiğimiz kalite sorunlarını iş tekrarı olmaması için ivedilikle raporlarız. Bu sorunların nedenlerini ortadan kaldırmak ve gelecekte tekrarını önlemek için kök sebep analizi yaparız.

  Kararlarımızı alırken; güvenilir veriyi, kazanılmış tecrübeleri ve iyi uygulama örneklerini dikkate alırız. Kalitede, sürekli iyileştirme sağlarız. Sürekli kalite odaklı davranarak yaptığımız her işte mükemmelliği taahhüt ederiz. Bundan dolayı kalite performansımızı arttıracak yenilikçi ve yaratıcı fikirleri destekleriz. Sürekli iyileştirme için sistemlerimizi ve süreçlerimizi belirlenen metodolojiye göre izler, gözden geçirir ve geliştiririz.

 • Çalışanlarımızı işlerini kaliteli yapabilmeleri için yetkin kılarız

  Çalışanlarımızın kaliteli iş yapabilmeleri için, yaptıkları işte uzmanlaşmalarını sağlayacak ve gelişimlerini destekleyecek bir kurum kültürüne sahibiz. Katılımcı işyeri ortamımız ile çalışanlarımız farklı ve yaratıcı düşüncelerini rahatlıkla ifade ederler. Bu durumun sonucu olarak da çalışanlarımız işin sahibi gibi düşünerek hareket ederler.

 • Gereklilikleri karşılar, beklentileri aşarız

  İlk adım; sözleşmeye, tasarıma, İşveren’e ve yasal konulara yönelik gerekliliklerin belirlenmesidir. Akabinde, gerekliliklere uygun olarak proje hedefleri belirler, plan/iş programı hazırlar, süreçleri ve kaynakları atarız. Hedeflere ulaşmamızın önündeki potansiyel riskleri plana dahil ederiz. Riskleri, muhtemel etkisine ve gerçekleşme olasılığına göre önceliklendiririz. İşimizi yaparken verimlilik ve maliyet etkinliği birinci önceliğimizdir.

  Alt yüklenici ve tedarikçi koordinasyonunu etkin şekilde gerçekleştirmek için iletişim ve kontrol planları hazırlarız.

  Proje hayat döngüsünün her fazında, gereklilikleri karşıladığımızı temin etmek için bu aşamaları eksiksiz uygularız. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, İşverenlerimizle uzun soluklu güvene dayanan bir ilişki kurmaya önem veririz. Gereklilikleri karşılamak ve beklentileri aşabilmek için İşveren’imizi dinler, ilişiklerimizde saygıyı ve şeffaflığı ön planda tutarız.

Bu politika ile; kalitenin kurum kültürü ve günlük işlerimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu taahhüt ederiz.

Taahhütlerimiz

İnsan, en önemli değerimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, tüm faaliyetlerimizde başarımızın temel ilkesi ve iş stratejimizin tamamlayıcı unsurudur.

Günün sonunda herkesin evine güvenli şekilde dönebilmesi için örnek teşkil eden yönetim liderliği ve çalışanların etkin katılımı ile çeşitli ülkelerde ve coğrafyalarda yürüttüğümüz projelerimizde, kapsamlı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaktayız.

 • Üst yönetimden başlayarak tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu gönülden benimsemesini temin ederiz.

  Üst yönetim taahhüdü; İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi ve kontrolü için şirketimizin başlıca itici gücüdür. Kurumumuzdaki İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin etkin şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli finansal, beşeri ve organizasyonel kaynakların sağlanması üst yönetimimizin sorumluluğudur.

  Farklı kademelerdeki yöneticiler, çalışma sahalarında işin tamamlayıcı bir parçası olarak, her operasyonda İş Sağlığı ve Güvenliği taahhütlerinde kararlılık gösterirler ve çalışanlarına rehberlik ederek örnek model oluştururlar. Buna karşılık; çalışanlar, sağlık ve güvenliklerine yöneticileri tarafından gösterilen önemin bilincinde, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına gönüllü katılım sağlarlar.

 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluştururuz.

  Yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz taktirde, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanırız. Bu doğrultuda, tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, iş ortakları, altyükleniciler, müşteriler, ziyaretçiler ve faaliyetlerimizden etkilenen yerel halk) maruz kalacağı risklerin önlenmesi için tüm iş birimlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluştururuz.

  İş kazalarına neden olabilecek muhtemel tehlikeli olayların önlenmesi için proaktif (önleyici) risk yönetim metodolojisi uygularız:

  • “Tasarımda İş Güvenliği” yaklaşımı ile risklerin, kaynağında bertaraf edilmesi
  • Güvenli iş yapım yöntemlerinin hazırlanması ve sahada uygulanması
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek tüm tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin önlenmesi veya makul seviyede azaltılması için kontrol tedbirlerinin belirlenmesi
  • Kontrol tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için gerekli kaynakların sağlanması

 • Yasal gereklilikleri ve müşteri beklentilerini karşılarız.

  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal gerekliliklerin ve müşteri beklentilerinin karşılanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel dayanağını oluşturur. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı projelerimizde müşteri beklentilerinin üzerine çıkabilmek için ilgili otoritelerce kabul görmüş tüm standartlar dikkate alınır.

 • Çalışanların farkındalık, iletişim ve katılımını teşvik ederiz.

  Yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, iş gücümüzün ve altyüklenicilerimizin yüksek seviyedeki farkındalığı, iletişimi ve süreçlere katılımı büyük önem taşır.

  Çalışanlar, gerek kendileri gerekse diğer çalışanların sağlık ve güvenliği konusunda sorumluluk almaları, çalışma ortamlarındaki riskleri tanımlamaları, gündeme getirmeleri ve bu alanda yeni fikirler üretmeleri konusunda teşvik edilirler. Çalışanların tam katılımını sağlamak için:

  • Her kademedeki personel için İş Sağlığı ve Güvenliği rol ve sorumlulukları net olarak tanımlanır.
  • Çalışanların ve altyüklenicilerin yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmaları için doğru bilgi, talimat, eğitim ve süpervizyon sağlanır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda etkin danışma ve iletişim sağlanır.
  • Çalışanlar, karar alma süreçlerine dâhil edilir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Teşvik Programı uygulanır.
 • Sistemimizde sürekli iyileştirme sağlamak için performansımızı ölçeriz.

  İş Sağlığı ve Güvenliği kontrol tedbirlerinin uygun ve etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak için spesifik ve ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı düzenli olarak izleriz.

  Tedarikçilerimiz, altyüklenicilerimiz ve diğer iş ortaklarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği performansını yükseltmek için performanslarını ölçmek ve izlemek suretiyle işbirliği içerisinde çalışırız.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi için tüm süreçlerimizi belirli periyotlarla gözden geçirir, iyileştirme ihtiyacı olan alanları tanımlar ve gerekli çalışmaları yürütürüz.

Bu politika ile; tüm paydaşlarımızın, iş ve günlük yaşamlarında sağlık ve güvenliklerine önem verdiğimizi taahhüt ederiz.

Taahhütlerimiz

Yarın için Bugün

Gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için tüm faaliyet ve süreçlerimizde, proaktif (önleyici) çevre yönetim uygulamalarını temel prensip edindik.

Bu bağlamda, işyerlerindeki çevre performansımızı etkin şekilde yönetmek ve geliştirmek için yasal gereklilikler ve müşteri talepleri doğrultusunda tüm tedbirleri alırız.

 • Faaliyetlerimizin potansiyel etkilerini azaltırız.

  İşimizin tamamlayıcı bir parçası olarak, faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya azaltılması için mobilizasyon ve inşaat süreçlerinde çevre boyut ve etkilerinin belirlenmesi, inşaat sahalarının izlenmesi ve çevreye duyarlı yöntemlerle yönetilmesi konularında çalışmalar yürütürüz.

  Çevre performansımızı sürekli iyileştirecek yaratıcı çözümler geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak için kendi işgücümüzle, iş ortaklarımızla, altyüklenicilerimizle, müşterilerimizle, yerel halkla ve diğer paydaşlarımızla işbirliği içinde bulunuruz.

 • Atıklarımızı çevreyle uyumlu bir şekilde yönetiriz.

  Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en uygun şekilde yönetilmesi için kaynağında önleme, azaltma, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve son olarak bertaraf aşamalarından oluşan bir atık yönetim hiyerarşisi uygularız.

  Etkin bir atık yönetim sistemi ile atık seviyelerinin azaltılması ve mümkün mertebe atıkların geri dönüşüm veya tekrar kullanımlarının artırılması için tasarım, satınalma, inşaat ve mühendislik çalışmalarında gerekli düzenlemeler yaparız. Bu düzenlemelerin yapılamadığı durumlarda ise; atıkların çevreye en duyarlı şekilde bertaraf edilmesini sağlarız.

  Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için; atık yönetiminin tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde ön planda tutulması, kurumsal yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır.

 • Enerji tüketimini azaltırız.

  Enerji, hammadde ve diğer doğal kaynak tüketimlerinin tüm işyerlerinde optimum seviyede tutulması için verimli ve uygun şekilde kullanılmaları konusu üzerinde özellikle durur ve gerekli çalışmaları yürütürüz.

  Kısıtlı olan doğal kaynakların verimli kullanılması için iyileştirme programı kapsamında bu kaynakların tüketimini izleyerek tüketimi azaltma metotlarını gözden geçirir ve uygulamaların sürekliliğini sağlarız.

  Ayrıca, tüm iş faaliyetlerimizde çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veririz.

Bu politika ile; tüm faaliyetlerimizde yasal ve uluslararası gereklilikleri karşılayarak çevreyi korumak için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.